Projekat „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“ je projekat čiji je nosilac realizacije  u Republici Srbiji Republički geodetski zavod, zajedno sa švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i švedskom agencijom za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmäteriet.

Projekat „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“ predstavlja jednu u nizu aktivnosti u procesu razvoja elektronske uprave Republike Srbije sa opštim ciljem jačanja ekonomije koja je zasnovana na znanju i inovacijama. Cilj Projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“ je davanje doprinosa u postizanju održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta u Republici Srbiji, u unapređenju poslovnog ambijenta, u povećanju investicija i inovativnosti privatnog sektora, u unapređenju transparentnosti investicionog procesa i u unapređenju poslovne klime za priliv investicija. Takođe, Projekat doprinosi procesu evropskih integracija Republike Srbije i unapređuje aktivnosti na realizaciji Agende održivog razvoja 2030 Ujedinjenih nacija i kao takav je od izuzetne važnosti za Vladu Republike Srbije.

Izazov Projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“  predstavlja standardizaciju podataka čije redovno ažururanje dovodi do uspostavljanja Nacionalnog registra investiocionih mapa. Planirani model Nacionalnog registra investiocionih mapa koncipiran je da :

 • omogući jedinstvenu identifikaciju svake investicione lokacije,
 • da nedvosmislenu prostornu komponentu o lokaciji investicionog područja,
 • uspostavi jedinstvenu klasifikaciju lokacija na državnom nivou,
 • pruži relevantne informacije potencijalnim investitorima,
 • pruži transparentan uvid građanima, državi i ostalim zainteresovanim stranama,
 • ima mogućnost povezivanja sa drugim nacionalnim registrima,
 • osigura da su sve informacije definisane u skladu sa ISO 19100 standardima i INSPIRE direktivom,
 • osigura da se sve izmene podataka mogu pratiti i ažurirati.

Podciljevi projekta su:

 • izgradnja registra investicionih lokacija,
 • podizanje kapaciteta ljudskih resursa u jedinicama lokalne samouprave i
 • promocija i povećanje vidljivosti Projekta.

Nacionalni registar investicionih mapa je struktuiran tako da obezbedi njegovu održivost i razvoj tokom i nakon uspostavljanja registra investicionih mapa. To se postiže veb aplikacijom koja sadrži podatke sa terena. Primarna uloga veb aplikacije je da obezbedi mehanizam za prikupljanje i održavanje podataka o investicionim lokacijama na terenu koji će automatski biti skladišteni u bazi podataka Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Veb aplikacija će biti interfejs za praćenje i javnu promociju projekta. Ona će predstavljati segment koji je u obliku interaktivnog kartografskog prikaza i koji pruža trenutni status projekta u realnom vremenu. Cilj ove aplikacije je da pruži transparentan kontrolni mehanizam za praćenje dinamike implementacije projekta. I na kraju, aplikacija podrazumeva interfejs za uspostavljanje kanala komunikacije između investitora i lokalne uprave.

Nakon uspostavljanja Nacionalnog registra investicionih lokacija, potencijalni investitori će moći putem aplikacije da ostvare komunikaciju sa organima lokalne samouprave i ulože investiciju na određenu lokaciju.