Dana 24.marta 2021. godine održana je online radionica sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Tema radionice je: Alat za prikupljanje podataka o investicionim lokacijama i preliminarna analiza modela budućeg izveštavanja. Predavači tokom radionice su bili Nemanja Paunić (koordinator tehničke komponetne) i Filip Petrović (koordinator komponente za uređivanje prostorno planske dokumentacije).

Polaznicima obuke su predstavljene funkcionalnosti Alata za prikupljanje podataka. Obuka se odnosila na teorijsku osnovu, upoznavanje sa radnim okruženjem Alata za prikupljanje podataka i zajedničko popunjavanje i definisanje pitanja u upitniku. Nakon obuke kroz interaktivnu diskusiju dati su korisni komentari na inicijalni model izveštavanja.

Obuka predstavlja prvu u nizu obuka kako bi se došlo do finalnog rešenja po kome će u budućnosti izveštavati ka Nacionalnom registru investicionh lokacija.